Share

Päätuomarin sijoittuminen päädyssä
Video size: Preview

Subscribers

Who has access

Download

Your video is being created. The download will start in a few seconds...
Download
Sign in to add this video to your favorites Sign in
Subscribe to 'Videosääntökirja' collection to download videos. Subscribe
Päätuomarin sijoittuminen päädyssä
1,732 views
Attachments
Loading...
Export to .csv
Sign in to export this video’s events flow to a .csv file and draw your own stats.
A subscription to myDartfish Mobile or higher is required.
Sign in
Print
Käytä merkintöjä, jotta saat tekstin näkyviin.
Avaa details, valitse tapahtuma, jotta saat alkukuvan näkyviin. Paina play ja katsele tilanteen eteneminen.
Paina seuraavaa tapahtumaa, jotta kuva taas pysähtyy ja uusi teksti näkyy.

This website uses cookies to ensure you get the best experience.
Read our Privacy Policy to find out more.

Ok